M E G H Í V Ó

Tisztelt Baráti Kör Tagok!

Rendkívüli közgyűlésre hívunk benneteket. El kell döntenünk, továbbra is az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja egyik tagozataként, a klub alapszabálya és irányítása szerint kívánunk működni vagy, ahogy megalakultunk önálló baráti körként. A vezetőség úgy gondolja fontos, hogy saját elképzeléseink alapján kövessük, őrizzük és ápoljuk a Magyar Honvédség, egykori ezredünk és a 32-esek hagyományait?

A közgyűlésnek választ kell adnia arra a kérdésre, hogy: egyetértünk-e abban, hogy önálló baráti körként működjünk tovább megszüntetve az MH Budapesti Nyugállományúak Klubjához kötődő tartozásunkat?

Időpont: 2023. február 14. 16.00

Helyszín: Budapest Petőfi Laktanya

Határozatképesek abban az esetben leszünk, ha a közgyűlésen a szavazásra jogosultak több, mint fele részt vesz. Ebben a szellemben hívunk, várunk benneteket!

Budapest, 2023. január 14.

Vezetőség

Melléklet:      

 1. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosultak több mint fele részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell.
 2. A közgyűlés megnyitását követően legelőször meg kell állapítani a határozatképességet. A közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően, egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással megválasztja a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv-hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a szavazatszámláló bizottságot.
 3. A közgyűlésről az Ectv. törvény szerinti jegyzőkönyvet, a megjelent tagokról jelenléti ívet kell készíteni.
 4. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe vett szavazatok többségével hozzák meg. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az:
 • - akit a határozat kötelezettsége vagy felelőssége alól mentesít, vagy a jogi személy terhére másfajta előnyben részesít;
 • - akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
 • - aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
 • - akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki nem a baráti kör tagja;
 • - aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
 • - aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
 1. A közgyűlés a határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. A baráti kör egyesüléséhez, szétválásához, a megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
 2. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti, és az érintett szervezettel (klubbal) a határozat meghozatalát követő nyolc napon belül írásban – igazolható módon – is közli, és a baráti kör honlapján egyidejűleg közzéteszi.

 

Tisztelt Baráti Kör Tagok!

Az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja 2023. január 17-én tartott klubtanács ülésén részt vett a kör elnöke és meghívottként a titkár is. A klubtanács, mint a klub vezető szerve dönt mindazon kérdésekben, amelyeket a jogszabály vagy az alapszabály nem utal a küldöttgyűlés kizárólagos hatáskörébe. A grémium tagjai az elnökség és a tagozatok elnökei.

A klubtanács a klubtitkár előterjesztése alapján első napirendi kérdésben megtárgyalta és döntött a klubot érintő szervezeti kérdésekben. Egy tagozatot kizárt tagjai sorából, egyet pedig felvett, ugyanakkor elfogadta a Harminckettesek Baráti Körének kiválási szándékát és hozzájárult ahhoz, hogy ebben a kérdésben döntési jogkörrel felruházott küldöttgyűlés elé terjesszék.

Mint ismert a március 21-én sorra kerülő küldöttgyűlést megelőzően a baráti kör tagjainak, nyílt többségi szavazat elve alapján döntenie kell, arról kiválik-e, vagy marad a klub tagozatai körében. A baráti kör vezetősége 2023. február 14-én 16.00 órára hirdette meg a rendkívüli közgyűlést.

Közvetlen előzmény. A klub vezetése novemberi klubtanács ülését követően elbeszélgetett, tisztázta a baráti kör vezetőségével a kilépés szándékát, okait, amelyről jegyzőkönyvet készítettek. A klubtanács ülésen a klubtitkár ennek tartalmát ismertette a grémium előtt, amely alapul szolgált az egyhangú (ellenszavazat és tartózkodás nélküli) döntéshez.

 

         MAGYAR HONVÉDSÉG
KATONAI IGAZGATÁSI ÉS KÖZPONTI
NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG


Szociális- kegyeleti gondoskodás
Átmeneti szabályozás – 2021. május 06-tól

    1. Az érdekvédelmi és kegyeleti ügyfélszolgálatok az érvényes járványügyi szabályok betartásával és betartatásával működnek. Az ügyfélszolgálatot ellátó munkatársak főként az online és telefonon állnak az ügyfelek rendelkezésére.
    2. A szociális gondoskodással, társadalmi kapcsolatokkal kapcsolatos feladatok tekintetében a személyes látogatások, születésnapi köszöntések az érvényes járványügyi szabályok betartásával végezhetők, a meglátogatott személyekkel történt előzetes egyeztetést követően.
    3. A társadalmi szervezetek részére szervezett központi ünnepségek elmaradása következtében ki nem osztott elismerések átadását (amennyiben az elismerést az MH KIKNYP részére adták át) a kitüntetettek részére a COVID szabályok betartása mellett a Hadkiegészítő és Toborzó Irodák megszervezik. Az átadás kapcsán előzetesen egyeztetnek az esetlegesen érintett (felterjesztő) honvédségi nyugdíjas szervezettel is.
    4. A nyugdíjasszervezetek eseményein való részvétel a járványügyi szabályok betartásával engedélyezettek.
    5. A kegyeleti szertartásokkal kapcsolatos katonai tiszteletadások az Magyar Honvédség Parancsnokának 2021. április 27-én kiadott 242/2021 MH PK intézkedés a 2019. évben azonosított „új koronavírussal” kapcsolatban követendő eljárásrendje alapján történnek. Ennek alapján a katonai tiszteletadás valamennyi formája csökkentett katonai protokollal (1 fő díszőr parancsnok, 2 fő díszőr, 1 fő kürtös és audiovizuális technikai eszkört alkalmazásával) kerül végrehajtásra, beleértve az aktív állományú elhunyt, a „Katonai szolgálat halottja”, illetve a „Magyar Honvédség halottja” minősítésű nyugállományú elhunyt esetét is.
    6. Amennyiben az intézkedésre jogosult közeli hozzátartozó úgy dönt, hogy a családhoz tartozó közeli hozzátartozók, rokonok, barátok és ismerősök száma kimeríti a kihirdetett veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedés által engedélyezett 50 fő temetésen résztvevő személyek létszámát, a temetésen a katonai tiszteletadás mellőzésre kerül (ebben az esetben az intézkedésre jogosult személy nyilatkozatot tölt ki a katonai protokollról történő lemondásról).
    7. Amennyiben az MH kegyeleti gondoskodási körébe tartozó nyugállományú katona kegyeleti intézkedésre jogosult hozzátartozója katonai tiszteletadással történő temetést igényel és a temetés tekintetében nem kívánja elhalasztani a búcsúztatást a korlátozások visszavonásáig, akkor az intézkedésre jogosult személy nyilatkozatot tölt ki a korlátozott katonai tiszteletadást elfogadásáról.

Tisztelt Elnök Úr/Asszony!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy a koronavírus járványra való tekintettel, visszavonásig, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartás Budapest Érdekvédelmi részleg ügyfélszolgálatán történő személyes megjelenés - az Önök védelmében – felfüggesztésre került.

Kérjük, hogy ügyfeleink keressenek minket interneten, telefonon, az ügyintézéshez a kapcsolatfelvétel ezen módját részesítsék előnyben.

Személyes megjelenésre előzetes bejelentkezést követően, csak különösen indokolt esetben van lehetőség.

Elérhetőségünk:
Telefon: 06/1-236-5232, vagy 06/1-235-5237
e-mail cím: budapest.erdekvedelem@mil.hu


Kegyeleti feladataink ellátása folyamatos, azonban személyes megjelenésre előzetes, telefonos bejelentkezést követően, szintén csak különösen indokolt esetben van lehetőség. Kegyeleti ügyben időpontegyeztetés hétköznapokon az alábbi telefonszámon lehetséges: 06/1-236-5196

Személyes megjelenés esetén ügyfélszolgálatunk az alábbi korlátozó szabályok elfogadásával és betartásával vehető igénybe:
1. A beléptetést végző szolgálati személynek ellenőriznie kell a belépő személy testhőmérsékletét.
2. Az ügyfélnek írásban kell nyilatkoznia arról, hogy:
- az elmúlt 14 napban nem járt olyan országban, ahol a COVID-19 megbetegedés előfordul,
- nem került kontaktusba COVID-19 beteggel, és,
- a beléptetéskor mért testhőmérséklet kevesebb volt, mint 37 Celsius fok, valamint,
- az objektumba való beléptetés előtt el kell végeznie az előírt módon a kéz fertőtlenítését.

A korlátozás felfüggesztéséről, ügyfélszolgálatunk teljeskörű működéséről tájékoztatni fogjuk Önöket.

Szíves megértésüket köszönjük!
Kívánunk Önöknek és tagjaiknak nagyon jó egészséget!

Tisztelettel:
Szabó Tünde őrnagy
részlegvezető

MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság
1. Katonai Igazgatási Központ

Érdekvédelmi részleg
Tel.: +36-1-236-5349
HM tel.: 02-22-6448
Mobil: +36-30-815-0167
FAX: +36-1-236-5235
HM FAX: 02-22-6909

Tisztelt Baráti Kör Tagok!

Tájékoztatunk benneteket, hogy Karácsonyi Éva a baráti kör pénztárnoki teendőit 2020. október 7-én Shütt Andrástól rendben átvette. A jövőben mindennemű gazdálkodási, szervezői- és pénzügyi hozzájárulási, valamint támogatási kérdésekben illetékesként jár el.

 

A különbőző rendezvények, aktuális találkozó előkészítésében, programok szervezésében a COVID-19 járványhelyzet továbbra is akadályozó tényező. A vezetőség ennek ellenére elvégzi aktuális teendőit, ugyanis az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja elnöksége soros, elsősorban szociális, érdekvédelmi valamint a nyugállományú katonákat érintő egyéb változások feladatainak ismertetésébe, előkészítésébe, végrehajtásába bevon bennünket is.

 

Amint konkrét hírekkel, információval rendelkezünk, megosztjuk veletek is.

Óvjátok egészségeteket!

Vigyázzunk egymásra!

Vitézséggel és hűséggel - a Hazáért

A közel 280 éves 32. honvéd gyalogezred megalakulására emlékeztek október 28-án az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 32. Nemzeti Honvéd Díszegység valamint a 32-esek Baráti Körének tagjai a Petőfi laktanyában és a 32-esek terén álló emlékműnél.

          Mária Terézia uralkodásának idején 1741-ben felállított Forgách Ezred 1769-ben kapta meg a 32. hadrendi számot. Első alkalommal 1742-ben az obernbergi ütközetben küldték csatába őket és ezt követően számos háborúban és hadjáratban is részt vettek. Az I. és II. világháborúban a fronton harcoltak. Ezután egy időre eltűnt a 32-es szám, egészen addig, míg a rendszerváltást követően újra alakultak MH 32. Budapest Őr és Díszezred néven. Az Ezred fő feladata a kiemelt katonai objektumok őrzése-védelme és az állami szintű protokoll rendezvények, kegyeleti szertartások kiszolgálása, díszelgő biztosítása. 2007. január 1-ével a megalakult 32. Budapest Díszzászlóalj, majd 2011. november 1-étől a 32. Nemzeti Honvéd Díszegység (32. NHD) katonái őrzik a 32-es számhoz kapcsolódó értékeket és hírnevet.

          A 32-esek napja hivatalosan október 30-a, jogelődjük megalakulásának napja tiszteletére. Ez alkalomból idén is megemlékezést tartottak a Petőfi laktanyai emlékműnél és a 32-esek terén álló szobornál, mely a gyalogezred I. világháborúban elesett hősi halottjainak állít emléket.

          Az esemény Ádám Barnabás ezredes a 32. NHD parancsnokának köszöntőjével vette kezdetét. Az ezredes hangsúlyozta: „A 32-es sziklafalként áll a magyar hadtörténelemben és nekünk, nincs más dolgunk, mint ezt a falat mindig erősebbé tenni. Az elődök emlékének tisztelete olyan, mint a vitézség csillaga. Sohasem halványulhat.”

          Az ünnepi beszéd Simon József főtörzsőrmestertől a 32. NHD Honvéd Palotaőrség zenész altisztjétől hangzott el, melyben kiemelte: „Tevékenységünkkel méltóak vagyunk a 32-es szám viselésére, és bár rohanó világban élünk, a szellemiség tovább él, tovább kell vinnünk, és soha nem szabad elfeledünk azt, amit elődeink létrehoztak!”

          Az MH BHD megbízott parancsnokának, a 32. NHD tiszti állományának, a 32. NHD altisztjeinek és legénység állományú katonáinak, valamint a 32-esek Baráti Körének nevében helyezték el az emlékezés koszorúit.

Kép és szöveg: Kresz Fruzsina

A Harminckettesek Baráti Köre elnökének levele,

Keszthelyi Gyula, az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja elnöke részére

-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: (tájékoztatás

Dátum: 2020-05-27 11:56

Feladó: foldi.miklos@hmnrh.hu

Címzett: gyula.keszthelyi@gmail.com

Tisztelt Elnök Úr!

Venicz László ügyvezető elnök úr a napokba, adatszolgáltatást kért

Baráti Körünktől, amit a Titkárunk megválaszolt.

A Baráti Körnél ez a gyakorlat!

A kért adatszolgáltatás nem a teljes Baráti Körre vonatkozott ezért a kialakult gyakorlatnak megfelelően a Titkár az érvényes jogszabályokat figyelembe véve megküldte.

Sajnálatos módon az Ügyvezető Elnök a mi gyakorlatunkat nem vette figyelembe, a Titkár válaszát semmisnek tekintette.

Ezek után engem e-mailben megkeresett és közölte, hogy a továbbiakban részemre, és ezzel párhuzamosan Baráti Körünk részére semmilyen megkeresést nem fog küldeni.

Ez számomra egy érthetetlen helyzet, amiről természetesen Baráti Körünk minden tagját tájékoztatni fogom.

A Baráti Kör döntéséről tájékoztatást fogok küldeni.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét!

 

Tisztelettel:

 

Földi Miklós

Harminckettesek Baráti Köre

Elnök

(A kiváltó okokról részletes információ a Hírek rovatban)

Kedves Baráti Kör Tagok!

Az elmúlt napokban egy ártalmatlan, szerintünk az országos veszélyhelyzetben, karantén lakókként teljesen felesleges és méltatlan utasítás után heves levélváltásba keveredtünk Wenicz László mk. alezredessel, a klub ügyvezető elnökével. Mert ha még kérte volna, de - zavart levelében utasított - május 31-ig küldjük el a klub részére baráti körünk tiszteletbeli tagjainak adatait. A nálunk kialakult gyakorlat szerint az elnök felkérte a baráti kör titkárát válaszoljon a levélre. Ez megtörtént. A két személy - tiszteletbeli elnökeink nevét - megküldtük. Mivel az érintettek személyes kérése felénk, hogy adataikat, telefonszámaikat csak engedélyükkel adhatjuk tovább, sőt az adatvédelmi törvényre és az adathalászokra hivatkoza, felhívtuk az ügyvezető elnök szíves figyelmét erre is, kértük tiszthez méltóan személyesen forduljon az érintettekhez.

Dörgedelmes választ kaptunk. A baráti kör elnökétől számon kérte miért a titkár válaszolt, a titkárt kioktatta milyen jogszabály védelemmel rendelkezik a klub. Szerintünk az adathalászok a két végpont között lubickolnak a zavarosban, melyre emlékeztettük az ügyvezető elnököt. Azért minket sem kell félteni, mert válaszainkból kitűnt, hogy egy társadalmi szervezet általunk is megválasztott funkcióviselőjének nem biztos, hogy parancsnoki stílust kell alkalmaznia, katonai pályájukat évtizedekkel lezáró nyugállományúakkal szemben, miért játszik katonásdit, miért mellőzi az emberi hangot és diszkriminál kivel áll szóba és kivel nem?

Úgy gondoljuk erre a hangnemre nincs szükségünk. A baráti körben egyenrangú partnerek vagyunk, büszkék a 32-es handrendi számunkra, elődeinkre, eredményeinkre, egymásra és elég bölcsek ahhoz, hogy megértsük egy több mint ötven fős alapvetően nyugállományú katonákból és polgári személyekből álló baráti kör létét és munkáját össze kell hangolni, ha szükséges képviselni, arra pedig ott van a választott vezetőség, amely a tagság közös akaratát érvényesíti.

Felvetődik a kérdés mi tévők legyünk? Az ügyvezető elnök nem áll szóba velünk, utasítgat, katonásdit játszik, érdemi feladatot nem tud adni, de feleslegesen ugráltat. Kell ez nekünk? Mi sem akarunk vele levelezni, mert nélküle és klubja nélkül is működik/működtethető a baráti kör. Mi magunkban, tagságunkban és hagyományainkban bízunk.

Vezetőség

(Alább olvasható a teljes levélváltás tartalma. Amennyiben véleménynyilvánitással éltek, kérjük tegyétek meg a fő oldalon található elérhetőségünk e-mail címére kattintva!)

 

A Harminckettesek Baráti Köre elnökének és titkárának
levelezése
Wenicz László alezredessel, az MH Budapesti Nyugállományúak Klubja
ügyvezető elnökével


-------- Eredeti üzenet --------
Tárgy: (tájékoztatás
Dátum: 2020-05-27 11:56
Feladó: foldi.miklos@hmnrh.hu
Címzett: gyula.keszthelyi@gmail.com


Tisztelt Elnök Úr!

Venicz László ügyvezető elnök úr a napokba, adatszolgáltatást kért Baráti Körünktől, amit a Titkárunk megválaszolt.

A Baráti Körnél ez a gyakorlat!

A kért adatszolgáltatás nem a teljes Baráti Körre vonatkozott ezért a kialakult gyakorlatnak megfelelően a Titkár az érvényes jogszabályokat figyelembe véve megküldte.

Sajnálatos módon az Ügyvezető Elnök a mi gyakorlatunkat nem vette figyelembe, a Titkár válaszát semmisnek tekintette.

Ezek után engem e-mailben megkeresett és közölte, hogy a továbbiakban részemre, és ezzel párhuzamosan Baráti Körünk részére semmilyen megkeresést nem fog küldeni.

Ez számomra egy érthetetlen helyzet, amiről természetesen Baráti Körünk minden tagját tájékoztatni fogom.

A Baráti Kör döntéséről tájékoztatást fogok küldeni.

Kérem fentiek szíves tudomásul vételét!

Tisztelettel:

Földi Miklós

Harminckettesek Baráti Köre
Elnök

 

-------- Eredeti üzenet --------
Tárgy: Információ kérés
Dátum: 2020-05-16 16:19
Feladó: László Venicz
Címzett: foldi.miklos@hmnrh.hu

 

TISZTELT ELNÖK ASSZONY/ÚR!
Tisztelettel felhívom figyelmeteket, hogy május 31.-én lejár a Tagozatok TISZTELETBELI ELNÖKÖKEIRŐL ÉS TAGJAIRÓL megküldendő
információ határideje.
Ez idáig csak néhány Tagozat küldte meg számunkra a kért anyagot. Sajnos nem az első eset, hogy a Tagozatok közül néhány válasz nélkül hagyja különböző – működésünkhöz szükséges, tevékenységünket elősegítő – információ kérésünket.
Annak érdekében, hogy a vállalt kötelezettségeinknek eleget tehessünk szükséges a Tagozatok segítő együttműködése, mert enélkül nem tudunk megfelelni sem a velünk szembeni elvárásoknak, sem a magunk számára megfogalmazott követelményeknek.
A KÉRT INFORMÁCIÓT SZÁMOMRA ÉS A KLUB TITKÁR RÉSZÉRE CÍMEZVE
küldjétek meg május 31.-ig.
Ha valamely személyről nincs pontos információtok, akkor ezt a tényt is jelezzétek!
Budapest, 2020. május 16.
Venicz László
nyá. mk. alez. sk.
ügyvezető elnök

 

-------- Eredeti üzenet --------
Tárgy: Információ kérés
Dátum: 2020-05-20 14:58
Feladó: László Venicz
Címzett: foldi.miklos@hmnrh.hu

TISZTELT ELNÖK ASSZONY/ÚR!
Mindenekelőtt elnézést kérek a rossz és pontatlan fogalmazásomért, amely teljesen félreérthető volt és emiatt nem megfelelő információt adtatok meg számunkra.
Természetesen a Tagozatok azon tagjairól kérünk információt, akik a Klub Örökös Tiszteletbeli Elnöke vagy Tagja címet kaptak nyugállományúként végzett kiemelkedő tevékenységükért.
Ha rendelkezésetekre áll, akkor fényképet (számunkra megnyitható formátumban) is kérünk az illető személyről. A fénykép mellé személyes adatokat és nyugállományúként végzett tevékenység rövid, lényegre törő megfogalmazását kérjük annak érdekében, hogy a tervezett anyagot méltóképpen összeállíthassuk.
A KÉRT INFORMÁCIÓT SZÁMOMRA (VENICZ LÁSZLÓ) ÉS A KLUB TITKÁR
(SZABÓ BÉLA) RÉSZÉRE CÍMEZVE küldjétek meg május 31.-ig.
Ha valamely személyről nem áll rendelkezésre pontos információ,
akkor ezt a tényt is jelezzétek!
Azon Tagozatok, akik már eleget tettek a fent leírt - szükséges
adatokat tartalmazó - ez irányú tájékoztatásnak, ismételten ne
küldjék meg a kért anyagot.


Budapest, 2020. május 20.

Venicz László
nyá. mk. alez. sk.
ügyvezető elnök

 

Feladó: foldi.miklos@hmnrh.hu
Elküldve: 2020. május 17., vasárnap 10:22
Címzett: vastaghl@chello.hu


Tárgy: Fwd: Információ kérés-Légyszi küld el,
 
Laci! Légyszíves küld el a kért információt!

 

Feladó: Vastagh László vastaghl@hello.hu
2020. 05. 18. 21:41
Címzett. Földi Miklós oldi.miklos@hmnrh.hu


 
Szia Miki!

Nem tudom miről van szó, de azt sem igazából mit akarnak, mert ebben a témában semmilyen információt, e-mailt nem kaptam a klubtól.
Szerintem békén hagyhatnának már minket. Sokadrangú információkért ne ugráltassanak, van dolgunk elég. Ráadásul ránk telepedett ez a vírus buzergencia is. Veszélyhelyzet van. Nem? Küldöm amit kértek.
Üdv.
-vl-

 

Feladó: Vastagh László: vastaghl@hello.hu
2020. 05. 23. 9:03
Címzett: veniczl@gmail.com;
              foldi.miklos@hmnrh.hu


 
Tisztelt Alezredes Úr!

Eleget téve felszólításának tájékoztatom, hogy a Harminckettesek Baráti Körének két fő tiszteletbeli elnöke van: Borzák József vezérőrnagy és Balog László ezredes. Mindkettőjüknek a baráti kör érdekében végzett kiemelkedő munkájuk elismeréseként adományozta ezt a címet a kör tagsága. Mindemellett Balogh László ezredes legalább 10 évig volt a baráti kör elnöke.
Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy felhatalmazásuk, illetve a személyiségjogi törvény értelmében több, vagy bármilyen személyes adatot nem áll módomban sem szóban, de legfőképpen e-mailben közölni. Amennyiben több információra van szükségük, kérem vegyék fel – tábornok, illetve ezredes úrral - a kapcsolatot!
Tisztelettel:
Vastagh László alezredes,
baráti kör titkár

 

2020-05-24 16:02 időpontban László Venicz ezt írta:
Címzett. Földi Miklós foldi.miklos@hmnrh.hu


Tisztelt Elnök Úr!
Az Örökös Tiszteletbeli elnökök és tagokkal kapcsolatosan Öntől kértem információt és nem a Tagozat Titkárától! Kérem, ezt csak akkor tegyék meg, ha Ön akadályoztatva van ez irányú tevékenységében, illetve, ha nem derogál Önnek velem együttműködni.
Tisztelettel:
Venicz László nyá. mk. alezredes
BPNYK ügyvezető elnök.

 

Feladó: foldi.miklos@hmnrh.hu
ezt írta (időpont: 2020. máj. 25., H, 20:35):

Tisztelt Ügyvezető Elnök úr!
Baráti Körünknél bevált gyakorlat - és ezen nem szeretnék változtatni - hogy az összes levelezés jóváhagyásommal a Titkár végzi! Kérem ezt elfogadni!
Tisztelettel:
Földi Miklós

 

2020-05-26 09:31 időpontban László Venicz ezt írta:
Tisztelt Elnök Úr!
Köszönöm a válaszát. Természetesen elfogadom. Ez az utolsó E-mail, amit Önnek írok.
Tisztelettel:


Venicz László.
 
 
-------- Eredeti üzenet --------

Tárgy: Re: Válasz a fenyegetésre
Dátum: 2020-05-26 23:25
Feladó: foldi.miklos@hmnrh.hu
Címzett: veniczl@gmail.com

 
Tisztelt Ügyvezető Elnök úr!

Úgy gondolom, hogy az Ön pozíciójából nem határozhatja meg, hogy ki az, aki válaszolhat levelére! Mint írtam, a Harminckettes Baráti Körnél régóta az a bevált gyakorlat, hogy az BNYK elnöksége részéről küldött levelekre az érintett szakterületért felelőssel egyeztetve, amennyiben szükséges akkor a tagság által jóváhagyott, a megválasztott Elnök jóváhagyásával a Titkár válaszolja meg, és küldi el lehetőleg határidőre. Ezen az elkövetkező időszakban sem akarunk és fogunk változtatni! Az előző Elnökünknek nem volt email címe teát nem volt hová küldeni az email-jeit, ettől még működött a rendszer!

Vastagh László a Harminckettesek Baráti Kör Titkára írásban megválaszolt az Ön kérésére, amit előzetesen természetesen megbeszéltünk és jóváhagytam!

Azzal fenyeget, hogy soha többet nem ír levelet, nem riasztott meg! Amennyiben Önnek ez a legjobb problémamagoldó képlete, azt pedig csak sajnálni tudom!

A Harminckettes Baráti kör teljes tagságával természetesen közölni fogom az Ön hozzáállását és a továbbiakat az Ő döntésüknek megfelelően hozzuk meg! mennyiben úgy döntenek akkor kénytelen leszek a szavazatuk alapján a legdrasztikusabb döntést is elfogadni, azaz a BNYK-ból való kiválást! Mindezt azért, mert Ön most katonásdit próbál játszani.

Természetesen az Elnök urat mind erről tájékoztatom.
További munkájához sok sikert.
Tisztelettel:
Földi Miklós ny. ezredes
Harminckettesek Baráti Kör
lnök

 

From: László Venicz [mailto:veniczl@gmail.com]
ent: Sunday, May 24, 2020 3:46 PM
To: vastaghl@chello.hu
Subject: Tájékoztatás

Kedves Alezredes Úr!
Tájékoztatom, hogy a Klub rendelkezik adatvédelmi és adatkezelési szabályzóval, amelyet a BPNYK Informatikai biztonsági szabályzat és a 3, 4 -es számú melléklete megfelelően rögzít.
Továbbá figyelmébe ajánlom A Klub adatkezelési tevékenységét is szabályozó, az alant felsorolt főbb jogszabályokat és fogalmakat tanulmányozás céljából:
- Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.)
- Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679/EU rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (a továbbiakban General Data Protection Regulation, rövidítve GDPR)
- Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a Civil Szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény - A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény; - A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
A Szabályzat az Infotv. 3. §-ban és a GDPR 4. cikkében található értelmező rendelkezésekben meghatározott fogalmakat alkalmazza (érintett, adatkezelő, személyes adat, különleges adat, adatkezelés, adatfeldolgozás stb.).
A személyes adatok kezelése személyes hozzájáruláson alapul!
A személyes adatok kezelése a Budapesti Nyugállományúak Klubja szervezeteinek működéséhez, rendezvényeinek előkészítéséhez és lebonyolításához, kapcsolattartáshoz, informáláshoz, valamint a pénzügyi elszámolások érdekében történik.
Az ebben érintett személy, az a természetes személy, akinek a személyes adatait kezelik.
Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
Jelentkezési és nyilvántartási lap tartalmazza az illető személy hozzájárulását a személyes adatok kezelésére!
Az ön leereszkedő és kioktató jelleggel megküldött válasza véleményem szerint nem helytálló, valamint hibás, a személyiségi joggal kapcsolatos törvényeket nem ismerő szemléletű felfogást tanúsít.
Végezetül a szóban forgó E-mailt nem az Ön számára címeztem!
Továbbiakban kérem, hogy csak akkor válaszoljon, ha Önnek írok és öntől kérek valamely adatot vagy információt.


Feladó: Vastagh László ezt írta
(időpont: 2020. máj. 26., K, 7:20):

To: Wenicz László mk. alezredes

 

Tisztelt Alezredes Úr!
Ön hatalmazott fel, pedig nem állt szándékomban válaszolni, de ha már felkért „Továbbiakban kérem, hogy csak akkor válaszoljon, ha Önnek írok és öntől kérek valamely adatot vagy információt”. Akkor válaszolok. Ugye jól olvasom? Nekem írt, a címzés szerint, csak nekem. Én meg csak önnek írom: Bexartam. Nikotinos lett a gatyám.
Az adathalászat két végpont között történik függetlenül az Európai Uniós vagy bármilyen szabályzóktól. Az én gépem és az ön gépe között, ha úgy tetszik. A jogszabályok ezt nem tudják megakadályozni!
Én tényként, nem leereszkedő, vagy kioktató stílusban írtam fenyegető felszólítására levelem, melynek igazi mondanivalója, az említett urak nem járulnak hozzá adataik engedélyük nélküli továbbításához. A velük leszolgált 30 év és baráti körünkben együtt töltött csaknem 20 év tapasztalata mondatja velem, bennem megbíznak és tudják kérésüknek mindenkor eleget teszek. Ha ön bármit akar tőlük, vegye a fáradtságot és lépjen velük szembe, mint tiszt a tiszttel!
Ha jól tudom a nyugdíjas katonákat is érinti az egész országra kiterjedő vészhelyzet és a mi korosztályunkban senkinek sem garantálták, hogy túléli a vírusfertőzést. Senki sem tudja bizton találkozunk-e a veszély elmúltával, vagy búcsúbeszédet mondunk valaki feje fölött és ön adatokkal (a klub nem először) traktál minket, mint egy nyomozó hatóság. Bizottságokat alkotnak, feladatokat szabnak, parancsnoki stílusban, hatalmi mámorban, elrugaszkodott gőgben hatvanöt, hetven és nyolcvan feletti életkorban lévő embereknek, akik évtizedekkel túl vannak katonai pályájuk alkonyán, békés, megbecsült civil életet élnek, ráadásul nem csak Budapesten, hanem a tágabb régióban. Pedig csak egy szűkebb túlkorosodott közösséget kellene szolgálni, képviselni kellő alázattal, szép szóval.
Amikor én hasonló tisztséget töltöttem be a klub élén, mint most ön, baráti hangnemben szóltam az emberekhez, közösségi életet szerveztünk, nem a bürokráciát növeltük, tisztségviselőket gyártottunk, sokkal inkább figyelembe vettük korosodunk. Nem katonásdiztunk, rendfokozatosdiztunk, vagy írásos követeléseket küldtünk a tagozatok részére, hanem emberi szót. Jó mestereim voltak a vezetésben, jó tanítóim, partnereim a klubtanácsban és én megtanultam tőlük a leckét. Tettünk is le az asztalra rendesen, kisebb vezető létszámmal, három bizottsággal és sokkal nagyobb klub létszámmal. Ezért is bátran merem önnek írni vissza az agarakkal!
Felszólítását megértettem. Adatot, információt felderítő tiszt nem ad ki. Valójában pedig nincs ember, aki rávegyen arra, hogy önnek valaha is írjak, bármi legyen a funkciója.
Ajánlom figyelmébe ars poeticamat: Meg kell tanulni emelt fővel a xar tetején ülni, még ha süpped akkor is! Az élet naponta gyakoroltatja velem.
NEKEM BEJÖTT!

Üdvözlettel:

Vastagh László alezredes,
Harminckettesek Baráti Köre,
titkár


Venicz László veniczl@gmail.com
2020. 05. 26. 9:29
Címzett: Vastagh László vastaghl@chello.hu
Feladó: Venicz László veniczl@gmail.com

Köszönöm a választ.
Örülök annak, hogy a továbbiakban nem kell Önnel semmilyen kapcsolatot fenntartanom.
Üdvözlettel:
Venicz László.

 

Kedves Baráti Kör Tagok!

 

Az MH KIKNYP a rekreációs intézmények üzemelésével kapcsolatban a következő tájékoztatást adta elsősorban a nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok részére.

 

A rekreációs intézmények üzemelése az alábbi időpontokban kezdődik:

Előszezon

-          MH RKKK-ban (Balatonakarattya): 2020. 05. 29-től kezdődő turnus szerinti rekreáció, vagy hétközi, hétvégi pihenés;

-          KORK-okban: 2020. 05. 29 - 31. között hétvégi pihenés igénybevétele, 2020. 06. 01-től turnus szerinti regeneráló pihenés, vagy hétközi, hétvégi pihenés. (Csak a 1. KORK – Badacsonylábdi, 2. KORK – Csopak, 3. KORK Mályi, valamint 6. KORK – Bánk helyszíneken!)

-          Az aktuális járványügyi helyzetet szem előtt tartva és a kormány ajánlásait figyelembe véve, nyugállományú katonák és honvédségi nyugdíjasok, valamint 65 év felettiek nem vehetik igénybe az előszezoni pihenéseket. Ezek alapján előszezonban kizárólag aktív állományúak és 65 évnél fiatalabb családtagjaik vehetik igénybe a rekreációs szolgáltatásokat.

Napi intézménylátogatás 2020.05.29-től biztosított az MH RKKK-ban. Az MH RKKK területére kizárólag aktív igényjogosultak és 65 év alatti családtagjaik léphetnek be.

 

Főszezon

A főszezoni rekreáció és regeneráló pihenés a 2020. évre jóváhagyott turnustábla alapján tervezetten, az MH RKKK-ban 2020. 06. 19-én a KORK-ok esetében 2020. 06. 22-én kezdődik.

 

A jelenleg fennálló járványügyi helyzetre való tekintettel, tervezetten a főszezoni rekreációs és regeneráló pihenés az MH RKKK-ban (Balatonakarattya) és az 1. KORK (Badacsonylábdi), a 2. KORK (Csopak), a 3. KORK (Mályi), a 6. KORK (Bánk), és a 7. KORK (Erdőbénye) különleges regeneráló pihenésre biztosítható.

 

A 4. KORK (Mátraháza) és az 5. KORK (Buják) a járványügyi helyzettel összefüggő egyéb feladatokat látnak el, ezért főszezoni rekreáció és regeneráló pihenés ezekben az intézményekben nem biztosítható.

 

A szociális gondoskodási kört érintő (előszezonihoz hasonló) korlátozó intézkedésről jelenleg nincs információ. (A szakmai elöljáró tájékoztatása szerint a szociális gondoskodási körbe tartozók főszezoni igénybevételét a járványügyi helyzet, valamint az aktív állomány üdülési igénye befolyásolja). Ennek alapján az ún. „MH RKKK napi intézménylátogatásra jogosító engedély kérelemre történő kiállításának és igénybevételének sincs akadálya főszezonra vonatkozóan.”

 

Továbbra is kiemelten figyeljetek az egészségetekre és a szabályok betartására!

Vezetőség

Ezúton tájékoztatunk benneteket, hogy a koronavírus járványra való tekintettel, az MH Vitéz Szurmay Sándor Budapest Helyőrség Dandár 2020. június 20-án szombatra tervezett családi napja elmarad.

 

Bejelentés szerint a Magyar Honvédség valamennyi rendezvényét 2020. június 30-ig törölték.

KIRÁNDULTUNK

A Harminckettesek Baráti Körének vezetősége az éves program alapján gyárlátogatással egybekötött kirándulást szervezett Kecskemétre, valamint a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. kecskeméti gyáregységébe, 2019. október 16-án. Az utazás vonattal történt.

A résztvevők  idegenvezetéssel megtekintették a Kecskemét helytörténeti múzeum állandó kiállítását, a zsinagógát. Meghallgatták a városháza harang- és az öregtemplom nagyharang játékát, majd kellemes sétát tettek a városközpontban. Ezt követően mentek a Mercedes-Benz gyáregységébe.